Ejemplos de traducción

neerlandés-castellano


neerlandés»francésfrancés»neerlandésneerlandés»castellanocastellano»neerlandésneerlandés»inglésinglés»neerlandés

Texto originalTraducción

Het Fonds Leona Verschueren steunt concrete initiatieven van organisaties die zich in Latijns-Amerika verdienstelijk maken in de strijd tegen kinderslavernij, kinderprostitutie en het inzetten van kindsoldaten. Nog uit te voeren projecten die blijk geven van haalbaarheid komen eveneens in aanmerking.
De toegekende middelen zullen dienen om het project te financieren. Bij de kandidaatstelling moet duidelijk worden aangegeven welke activiteiten voorzien worden en welke budgetten nog nodig zijn.

Om in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning door het Fonds moet het initiatief zo nauwgezet mogelijk beantwoorden aan de volgende criteria in verband met kinderslavernij, kinderprostitutie en kindsoldaten:
• het komt de doelgroep rechtstreeks ten goede;
• het neemt in een integrale aanpak de totale leefsituatie van de doelgroep en/of de globale problematiek in rekening;
• het benadert de problematiek van de kinderslavernij op structurele en/of preventieve wijze;
• het bevordert de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de doelgroep;
• het is multidisciplinair of is opgenomen in een samenwerkingsverband;
• het heeft een exemplarische functie.

El Fondo Leona Verschueren apoya iniciativas concretas de diferentes organizaciones que se esfuerzan en la lucha contra la esclavitud infantil, la prostitución infantil y el uso de niños soldados. Los proyectos viables que quedan por elaborarse también entran en cuenta.
Con los fondos otorgados, se financiará el proyecto. El expediente de candidatura tiene que reflejar claramente cuáles actividades son previstas y cuáles presupuestos son necesarios.

 

Para poder beneficiarse del apoyo financiero del Fondo, la iniciativa debe responder de la forma más minuciosa posible a los criterios siguientes en cuanto a la esclavitud infantil, la prostitución infantil y los niños soldados. El proyecto:
• beneficia directamente al grupo meta;
• toma en cuenta todas las condiciones de vida del grupo meta y/o la problemática global desde un enfoque integral;
• aborda la problemática de la esclavitud infantil de manera estructural y/o preventiva;
• fortalece la resistencia y la capacidad de hacerse cargo de sí mismo del grupo meta;
• es multidisciplinario o está integrado en una mancomunidad;
• tiene una función ejemplar.